Luterilaiset tunnustuskirjat

Etusivu > Yksimielisyyden ohje > 12. Muut joukkiot ja lahkot

12. Muut joukkiot ja lahkot

jotka eivät ole milloinkaan yhtyneet Augsburgin tunnustukseen

Tässä selvityksessä emme ole nimeltä maininneet sellaisia lahkoja ja joukkioita, jotka eivät ole milloinkaan yhtyneet Augsburgin tunnustukseen. Niitä ovat kasteenuusijat, schwenckfeldiläiset, uudet areiolaiset ja antitrinitaarit. Koska kaikki Augsburgin tunnustuksessa pysyvät kirkot ovat yksimielisesti tuominneet heidän harhansa, emme tässä selvityksessä ole halunneet niitä nimenomaan mainita, sillä olemme rajoittuneet puhumaan keskinäisistä kiistoistamme.

Vastustajamme ovat nimittäin häpeämättömästi väittäneet ja kuuluttaneet koko maailmalle, ettei meidän kirkoistamme ja niiden opettajien joukosta löydy kahta saarnaajaa, jotka olisivat yksimielisiä kaikista Augsburgin tunnustuksen kohdista. Saarnaajamme ovat muka siinä määrin erimielisiä ja vailla yhteyttä, etteivät enää itsekään tiedä, mitä Augsburgin tunnustus lausuu ja miten se on oikein ymmärrettävä. Siksi emme ole tyytyneet toistamaan tunnustustamme lyhyin toteamuksin ja allekirjoituksillamme, vaan olemme halunneet laatia selkeän, kirkkaan ja yksityiskohtaisen selvityksen kaikista niistä uskonkohdista, joista Augsburgin tunnustuksessa pysyvät jumaluusoppineet ovat kiistelleet ja väitelleet omassa piirissään. Nyt voi jokainen havaita, että me emme kavalasti peitä ja kätke kiistojamme ja ettei sovinnontekomme ole teeskentelyä. Asiat on tahdottu selvittää pohjia myöten ja meidän käsityksemme niistä on haluttu esittää sillä tavalla, että vastustajiemmekin on pakko tunnustaa, että me kaikessa pysymme Augsburgin tunnustuksen oikean, yksinkertaisen, luonnollisen ja alkuperäisen tulkinnan kannalla. Jumalan armon avulla me tahdomme pysyä myös kestävinä viimeiseen hetkeemme asti. Oman virkamme vastuun puitteissa me jokainen varomme vaieten suostumasta siihen, että meidän seurakuntiimme ja kouluihimme, mihin kaikkivaltias Jumala, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, on asettanut meidät opettajiksi ja paimeniksi, tuodaan jotakin edellä esitetyn kanssa ristiriitaista oppia.

On kuitenkin pelättävissä, että kaikessa hiljaisuudessa katsotaan meidän suosivan yllä mainittujen joukkioiden ja lahkojen kirottuja harhaoppeja. Ne ovat lahkohenkien luonteen mukaisesti salaa pujahtaneet enimmäkseen sellaisille paikkakunnille ja juuri sellaisina aikoina, joilla ja jolloin pyhän evankeliumin puhtaalle julistukselle ei ole annettu tilaa, vaan evankeliumin oikeita opettajia ja tunnustajia on vainottu. Siellä missä paavilaisuuden synkkä pimeys on yhä vallinnut ja yksinkertaisten ihmisparkojen on ollut elettävä paavilaisuuden julkisen epäjumalanpalveluksen ja väärän uskon piirissä, siellä he yksinkertaisuuttaan ovat ikävä kyllä omaksuneet mitä tahansa, kunhan sitä sanottiin evankeliumiksi eikä se ollut paavilaisuutta. Näin ollen olemme katsoneet välttämättömäksi vakuuttaa myös julkisesti koko kristikunnan edessä, ettei meillä ole mitään tekemistä niiden harhojen kanssa, niin monta kuin niitä onkin, vaan me hylkäämme ja torjumme ne kerta kaikkiaan väärinä, kerettiläisinä, pyhien profeettojen ja apostolien kirjoitusten vastaisina sekä myös oman kristillisen, Jumalan sanaan lujasti perustetun Augsburgin tunnustuksemme vastaisina.

Kasteenuusijoiden harhaoppeja

Me hylkäämme seuraavat kasteenuusijoiden kerettiläiset harhaopit, joita ei ole suvaittava kirkon, valtion eikä perheen ja talouselämän piirissä:

1. Meidän vanhurskautenamme Jumalan edessä ei ole yksin Kristuksen kuuliaisuus ja ansio vaan myös oma uudistumisemme ja oma hurskautemme, vaelluksemme Jumalan edessä. Hurskaus on heidän mukaansa pääasiassa heidän erityisten sääntöjensä noudattamista, omavalintaista hengellisyyttä, eräänlaista uutta munkkilaisuutta.

2. Kastamattomat lapset eivät Jumalan silmissä ole syntisiä vaan vanhurskaita ja viattomia. Viattomia kun ovat, he eivät tarvitse kastetta vaan pelastuvat ilmankin. Kasteenuusijat kiistävät ja hylkäävät siis koko perisyntiopin ja kaiken, mikä liittyy siihen.

3. Lapsia ei saa kastaa ennen kuin he ymmärtävät asioita ja kykenevät itse tunnustamaan uskonsa.

4. Kristittyjen lapset ovat uskovista, kristityistä vanhemmista syntyneinä pyhiä Jumalan lapsia jo ennen kastetta ja ilmankin sitä. Siitäkin syystä johtuu, että nuo eivät pidä lasten kastamista arvossa eivätkä pyri sitä toimittamaan. - Tämän kanssa ristiriidassa on Jumalan nimenomainen lupaus, 1 Moos. 17, joka koskee ainoastaan sellaisia, jotka pitävät liiton eivätkä halveksi sitä.

5. Sellainen seurakunta, jossa vielä on syntisiä, ei ole oikea kristillinen seurakunta.

6. Kirkossa, jossa on joskus aikaisemmin luettu paavilaisia messuja, ei saa käydä saarnaa kuulemassa eikä muutenkaan.

7. Ei saa olla missään tekemisissä sellaisten seurakunnanpalvelijoiden kanssa, jotka julistavat pyhää evankeliumia Augsburgin tunnustuksen mukaisesti ja varoittavat kasteenuusijoiden harhasta. Ei pidä olla heidän palveluksessaan eikä edes tilapäisissä töissä heidän luonaan, vaan heitä on kartettava ja vältettävä niin kuin ainakin Jumalan sanan väärentäjiä.

9. Esivalta ei uuden liiton aikana ole Jumalalle mieluinen sääty.

9. Kristitty ei voi toimia esivallan virassa omaatuntoaan loukkaamatta.

10. Kristitty ei voi omaatuntoaan loukkaamatta esivallan virassa vastustaa pahoja ihmisiä, vaikka sellainen tehtävä osuisi hänen kohdalleen. Samoin eivät alamaiset saa kutsua esivaltaansa apuun.

11. Kristitty ei hyvällä omallatunnolla voi oikeudessa vannoa valaa. Hän ei saa myöskään tehdä uskollisuudenvalaa ruhtinaalleen tai esivallalleen.

12. Esivalta ei omaatuntoa loukkaamatta voi tuomita rikollisia kuolemaan.

13. Kristitty ei voi hyvällä omallatunnolla pitää mitään hallussaan eikä omanaan, yksityisomaisuutenaan, vaan hän on velvollinen antamaan kaiken yhteisölle.

14. Kristitty ei hyvällä omallatunnolla voi toimia ravintolanpitäjän, kauppiaana eikä aseseppänä.

15. Aviopuolisot saavat uskonnollisista syistä erota; puolisolla on oikeus jättää puolisonsa ja mennä naimisiin toisen kanssa, joka on samaa uskoa.

16. Kristus ei saanut lihaansa ja vertaan Neitsyt Mariasta vaan toi ne mukanaan taivaasta.

17. Kristus ei myöskään ole tosi Jumala olemukseltaan, vaan hänellä on pelkästään enemmän lahjoja ja ylhäisempi kirkkaus kuin muilla ihmisillä.

Tämäntapaisia opinkohtia on enemmänkin. Kasteenuusijathan jakautuvat moniin ryhmiin, jotka ovat toinen toistaan harhaoppisempia. Koko lahko on itse asiassa uutta munkkilaisuutta.

Schwenckfeldiläisten harhaoppeja

Samoin me hylkäämme schwenckfeldiläisten väitteet:

1. Ne, jotka pitävät Kristuksen lihaa eli Kristuksen omaksumaa ihmisyyttä luotuna, eivät alkuunkaan tunne Kristusta taivaan hallitsijana ja kuninkaana. Korotuksessa Kristuksen liha on sillä tavoin omaksunut kaikki jumalalliset ominaisuudet, että hän on joka suhteessa olemuksena asteen ja tilan puolesta Isän iankaikkinen Sanan vertainen, hänellä on sama valta, voima, majesteetti ja kirkkaus. Tämä merkitsee, että Kristuksen kummankin luonnon olemus, ominaisuudet, tahto ja kunnia ovat samat, sekä myös, että Kristuksen liha kuuluu Pyhän Kolminaisuuden olemukseen.

2. Kirkon palvelusvirka, sanan saarnaaminen ja kuuleminen, ei ole se väline, jota käyttämällä Jumala, Pyhä Henki, opettaa ihmisille pelastavaa Kristuksen tuntemista ja vaikuttaa heissä kääntymystä, parannusta, uskoa ja uutta kuuliaisuutta.

3. Kastevettä Herra Jumala ei käytä välineenä sinetöimään lapseutta ja synnyttämään uudesti.

4. Pyhän ehtoollisen leipä ja viini eivät ole välineitä, joita käyttäen Kristus jakaa ruumiinsa ja verensä ehtoollisvieraille.

5. Pyhän Hengen todella uudestisynnyttämä kristitty kykenee jo tämän elämän aikana täydellisesti pitämään ja täyttämään Jumalan lain.

6. Sellainen seurakunta, jonka piirissä julkinen seurakunnasta erottaminen ja lainmukainen pannaanjulistamismenettely eivät ole käytössä, ei ole oikea kristillinen seurakunta.

7. Kirkon palvelusviran haltija, joka ei ole omakohtaisesti uudistunut, oikeamielinen ja hurskas, ei voi antaa muille hyödyllistä opetusta eikä ojentaa heille oikeaa, tosi sakramenttia.

Uusien areiolaisten harhaoppeja

Samoin me hylkäämme sen uusareiolaisten opin, ettei Kristus ole olemukseltaan ja luonnoltaan tosi Jumala, samaa iankaikkista jumalallista olemusta kuin Isä Jumala, vaan ainoastaan jumalallisella majesteetilla varustettu olento Isän Jumalan alapuolella ja hänen ohellaan.

Uusien antitrinitaarien harhaoppeja

Samoin me hylkäämme eräiden antitrinitaarien opit:

1. He hylkäävät ja torjuvat vanhat, luotettavat Nikaian ja Athanasioksen uskontunnustukset sekä sanamuodon että sisällyksen osalta. He opettavat, ettei Isän, Pojan ja Pyhän Hengen olemus ole yksi ainoa iankaikkinen ja jumalallinen olemus. Niin kuin on kolme eri persoonaa, Isä Jumala, Poika ja Pyhä Henki, on joka persoonalla myös oma, muista erottuva olemuksensa. Kuitenkin ovat kaikki kolme voimalta, viisaudelta, majesteetilta ja kirkkaudelta samanvertaisia, niin kuin kolme erillistä, olemukseltaan toisistaan poikkeavaa ihmistä. Toisten mukaan sitä vastoin persoonat eivät ole olemukseltaan ja ominaisuuksiltaan yhdenvertaisia.

2. Isä yksin on oikea, tosi Jumala.

Kaikki tämäntapaiset opit liitännäisineen ja johdannaisineen me hylkäämme ja torjumme väärinä, valheellisina, kerettiläisinä, Jumalan sanan sekä kolmen perustunnustuksen ja Augsburgin tunnustuksen ynnä sen Puolustuksen, Schmalkaldenin opinkohtien ja Lutherin katekismusten vastaisina. Kaikkien hurskaiden kristittyjen on niitä varottava, niin totta kuin sielunpelastus ja autuus on heille kallis.

Näin olemme tahtoneet vakuuttaa Jumalan kasvojen edessä ja koko kristikunnan, sekä nykypolven että jälkipolvien kuullen, että juuri nyt esitetty kaikkien edellä mainittujen ja selitettyjen kiistanalaisten opinkohtien selvitys vastaa meidän opetustamme, uskoamme ja tunnustustamme. Siinä uskossa me tahdomme myös Jumalan armon avulla rohkein sydämin astua Jeesuksen Kristuksen tuomarin istuimen eteen siitä tiliä tekemään. Sitä vastaan emme tahdo salaa emmekä julkisesti puhua emmekä kirjoittaa, vaan aiomme siinä pysyä Jumalan armon avulla. Tarkasti harkiten, Jumalaa peläten ja avuksi huutaen me allekirjoitamme omakätisesti.

Jacobus Andreae, tri, allekirjoitti.
Nicolaus Selneccerus, tri, allekirjoitti.
Andreas Musculus, tri, allekirjoitti.
Christophorus Cornerus, tri, allekirjoitti.
Dauid Chytraeus.
Martinus Kemnicius, tri.

Tämä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen käännös on Kirkon keskusrahaston omistama. Teksti on tarkoitettu tutkimus-, opetus-, ja opiskelukäyttöön. Tekstin saa hakea itselle, mutta kopioiminen ja edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. Muuta kuin henkilökohtaista tutkimuskäyttöä varten tarvitaan erillinen lupa kirkon keskusrahastolta.


This translation of The Liber Concordiae is copyrighted by Kirkon keskusrahasto.