Luterilaiset tunnustuskirjat

Etusivu > Yksimielisyyden ohje > 12. Muut joukkiot ja lahkot

12. Muut joukkiot ja lahkot

jotka eivät ole milloinkaan yhtyneet Augsburgin tunnustukseen

Tässä selvityksessä emme ole edes maininneet lahkolaisia, jotka ovat Augsburgin tunnustuksen ulkopuolella. On siksi pelättävissä, että joku hiljaisessa mielessään pitää sellaisia meidän joukkoomme kuuluvina. Vaaran torjumiseksi olemme päättäneet luetella ne opinkohdat, joissa he menevät harhaan ja opettavat mainitun uskontunnustuksemme vastaisesti.

Kasteenuusijoiden harhaoppeja

Kasteenuusijat ovat jakaantuneet moniin ryhmiin, jotka edustavat harhaoppeja, mikä enemmän, mikä vähemmän. Kaikki ne kuitenkin levittävät sellaista oppia, jota ei ole suvaittava eikä siedettävä kirkon, valtion eli maallisen regimentin eikä talouselämän ja perheen piirissä. Opinkohtia, joita ei voi suvaita kirkon piirissä

1. Kristus ei saanut ruumistaan ja vertaan Neitsyt Mariasta vaan toi ne mukanaan taivaasta.

2. Kristus ei ole tosi Jumala, vaan hänellä on pelkästään enemmän Pyhän Hengen lahjoja kuin kellään muulla pyhällä ihmisellä.

3. Meidän vanhurskautenamme Jumalan edessä ei ole yksin Kristuksen ansio vaan myös oma uudistumisemme eli hurskautemme, meidän oma vaelluksemme. - Tällainen hurskaus on pääasiassa erityistä omavalintaista hengellisyyttä, pohjimmaltaan pelkkää uutta munkkilaisuutta.

4. Kastamattomat lapset eivät Jumalan silmissä ole syntisiä vaan vanhurskaita ja viattomia. Kun he ovat vielä ymmärtämättömiä, he eivät noiden mukaan tarvitse kastetta vaan pelastuvat ilmankin. Kasteenuusijat hylkäävät siis koko perisyntiopin ja kaiken, mikä liittyy siihen.

5. Lapsia ei saa kastaa ennen kuin he ymmärtävät asioita ja kykenevät itse tunnustamaan uskonsa.

6. Kristittyjen lapset ovat kristityistä, uskovista vanhemmista syntyneinä pyhiä Jumalan lapsia jo ennen kastetta ja ilmankin sitä. Siitäkin syystä johtuu, että nuo eivät pidä lasten kastamista arvossa eivätkä pyri sitä toimittamaan. - Tämän kanssa ristiriidassa on Jumalan nimenomainen lupaus, 1 Moos. 17:4-8, 19-21, joka koskee ainoastaan sellaisia, jotka pitävät liiton eivätkä halveksi sitä.

7. Sellainen seurakunta, jossa vielä on syntisiä, ei ole oikea kristillinen seurakunta.

8. Kirkossa, jossa on joskus aikaisemmin luettu paavilaisia messuja, ei saa käydä saarnaa kuulemassa eikä muutenkaan.

9. Ei saa olla missään tekemisissä sellaisten seurakunnan palvelijoiden kanssa, jotka julistavat pyhää evankeliumia Augsburgin tunnustuksen mukaisesti ja varoittavat kasteenuusijoiden julistuksesta ja harhasta. Ei pidä olla heidän palveluksessaan eikä edes tilapäisissä töissä heidän luonaan, vaan heitä on kartettava ja vältettävä niin kuin ainakin Jumalan sanan väärentäjiä.

Opinkohtia, joita ei voi suvaita valtion piirissä

1. Esivalta ei uuden liiton aikana ole Jumalalle mieluinen sääty.

2. Kristitty ei voi olla eikä toimia esivallan virassa omaatuntoaan loukkaamatta.

3. Kristitty ei voi omaatuntoaan loukkaamatta esivallan virassa vastustaa pahoja ihmisiä, vaikka sellainen tehtävä osuisi hänen kohdalleen. Samoin eivät alamaiset saa kutsua esivaltaansa avuksi ja suojaksi - vaikka sillä on Jumalan antama valta juuri tähän tarkoitukseen.

4. Kristitty ei hyvällä omallatunnolla voi vannoa valaa. Hän ei saa myöskään tehdä uskollisuudenvalaa ruhtinaalleen tai esivallalleen.

5. Esivalta ei uuden liiton aikana voi omaatuntoaan loukkaamatta tuomita rikollisia kuolemaan.

Opinkohtia, joita ei voi suvaita talouselämän ja perheen piirissä

1. Kristitty ei voi hyvällä omallatunnolla pitää mitään hallussaan eikä omanaan, vaan hän on velvollinen antamaan kaiken yhteisölle.

2. Kristitty ei hyvällä omallatunnolla voi toimia ravintolanpitäjänä, kauppiaana eikä aseseppänä.

3. Aviopuolisot saavat uskonnollisista syistä erota; puolisolla on oikeus jättää puolisonsa ja mennä naimisiin toisen kanssa, joka on samaa uskoa.

Schwenckfeldiläisten harhaoppeja

1. Ne, jotka pitävät Kristuksen lihaa luotuna, eivät oikealla tavalla tunne Kristusta taivaan hallitsijana ja kuninkaana.

2. Korotuksessa Kristuksen liha on sillä tavoin omaksunut kaikki jumalalliset ominaisuudet, että hän ihmisenä on joka suhteessa olemuksensa asteen ja tilan puolesta Isän ja Sanan vertainen, hänellä on sama valta, voima, majesteetti ja kirkkaus. Tämä merkitsee, että Kristuksen kummankin luonnon olemus, ominaisuudet, tahto ja kunnia ovat samat, sekä myös, että Kristuksen liha kuuluu Pyhän Kolminaisuuden olemukseen.

3. Kirkon palveluvirka, sanan saarnaaminen ja kuuleminen, ei ole se väline, jota käyttämällä Jumala, Pyhä Henki, opettaa ihmisiä ja vaikuttaa heissä pelastavaa Kristuksen tuntemista, kääntymystä, parannusta, uskoa ja uutta kuuliaisuutta.

4. Kastevettä Herra Jumala ei käytä välineenä sinetöimään lapseutta ja synnyttämään uudesti.

5. Pyhän ehtoollisen leipä ja viini eivät ole välineitä, joita käyttäen Kristus jakaa ruumiinsa ja verensä ehtoollisvieraille.

6. Pyhän Hengen todella uudestisynnyttämä kristitty kykenee jo tämän elämän aikana täydellisesti pitämään ja täyttämään Jumalan lain.

7. Sellainen seurakunta, jonka piirissä julkinen seurakunnasta erottaminen ja lainmukainen pannaanjulistamismenettely eivät ole käytössä, ei ole oikea kristillinen seurakunta.

8. Kirkon palveluviran haltija, joka ei ole myös henkilökohtaisesti todella uudistunut, uudestisyntynyt, oikeamielinen ja hurskas, ei voi antaa muille hyödyllistä opetusta eikä ojentaa heille oikeaa, tosi sakramenttia.

Uusien areiolaisten harha

Kristus ei ole olemukseltaan ja luonnoltaan tosi Jumala, samaa iankaikkista jumalallista olemusta kuin Isä Jumala, vaan hän on ainoastaan jumalallisella majesteetilla varustettu olento Isän Jumalan alapuolella ja hänen ohellaan.

Antitrinitaarien harha

Antitrinitaarit ovat uusi lahko, josta ei kristikunnassa ole kuultu aikaisemmin. He uskovat, opettavat ja tunnustavat, ettei Isän, Pojan ja Pyhän Hengen olemus ole yksi ainoa iankaikkinen ja jumalallinen olemus. Niin kuin Isä Jumala, Poika ja Pyhä Henki ovat kolme eri persoonaa, niin on joka persoonalla myös oma erillinen ja muiden jumaluuden persoonien olemuksesta erottuva olemuksensa. Kuitenkin ovat kaikki kolme voimalta, viisaudelta, majesteetilta ja kirkkaudelta samanvertaisia, niin kuin kolme erillistä, olemukseltaan toisistaan poikkeavaa ihmistä. Toisten mukaan sitä vastoin persoonat eivät ole olemukseltaan ja ominaisuuksiltaan yhdenvertaisia, vaan Isä yksin on oikea, tosi Jumala.

Kaikki nämä ja tämäntapaiset opit niihin liittyvine ja niistä johtuvine harhoineen me hylkäämme ja torjumme väärinä, valheellisina, kerettiläisinä, Jumalan sanan sekä kolmen perustunnustuksen ja Augsburgin tunnustuksen ynnä sen Puolustuksen, Schmalkaldenin opinkohtien ja Lutherin katekismusten vastaisina. Kaikkien hurskaiden kristittyjen, niin ylhäisten kuin alhaistenkin, on niitä varottava, niin totta kuin sielun pelastus ja autuus on heille kallis.

Tämä on kaikkien meidän oppimme, uskomme ja tunnustuksemme, josta me viimeisenä päivänä vastaamme vanhurskaan tuomarin, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen edessä. Sitä vastaan emme tahdo salaa emmekä julkisesti puhua emmekä kirjoittaa, vaan aiomme siinä pysyä Jumalan armon avulla. Tarkasti harkiten, Jumalaa peläten ja avuksi huutaen me allekirjoitamme omakätisesti.

Berg, 29. toukokuuta 1577
Iacobus Andreae, tri allekirjoitti
Nicolaus Selneccerus, tri, allekirjoitti
Andreas Musculus, tri, allekirjoitti
Christophorus Cornerus, tri, allekirjoitti
Dauid Chytraeus.
Martinus Kemnicius, tri.

Tämä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen käännös on Kirkon keskusrahaston omistama. Teksti on tarkoitettu tutkimus-, opetus-, ja opiskelukäyttöön. Tekstin saa hakea itselle, mutta kopioiminen ja edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. Muuta kuin henkilökohtaista tutkimuskäyttöä varten tarvitaan erillinen lupa kirkon keskusrahastolta.


This translation of The Liber Concordiae is copyrighted by Kirkon keskusrahasto.