Luterilaiset tunnustuskirjat

Etusivu > Yksimielisyyden ohje

Yksimielisyyden ohje

Taustaa
1570-luvun aikana muotoutunut Yksimielisyyden ohje (Formula Concordiae) on tunnustusteksteistä myöhäisin ja keskittyy ratkaisemaan eräitä luterilaisen reformaation sisäisiä opillisia kiistoja. Tässä mielessä se poikkeaa muista luterilaisista tunnustusteksteistä. Sisäisten jännitteiden lisäksi myös eräät ulkoiset tekijät, kuten katolisen kirkon voimistuminen Trenton konsiilissa 1545-1563 ja reformoitujen hakeutuminen luterilaisille 1555 myönnetyn uskonrauhan turviin vahvistivat painetta tiivistää luterilaisten sisäisiä rivejä.

Kirjoittajina oli ajan nimekkäimpiä luterilaisia teologeja, kuten Martin Chemnitz, Jakob Andreae, Nicolaus Selnecker. Keskeisiä teemoja ovat perisynti, vapaa tahto, Jumalan ja ihmisen yhteistyö eli synergia, hyvien tekojen asema vanhurskauttamisessa, ehtoollinen, Kristuksen persoona, Jumalan ennaltamäärääminen sekä kysymys eräiden kirkollisten tapojen vapaaehtoisuudesta (ns. adiafora-kysymys). Vaikutushistorialtaan tärkeä on myös alussa oleva esitys "säännöstä, jonka mukaan kaikkea oppia on arvioitava ja syntyneet kiistat kristillisesti selvitettävä ja ratkaistava". Raamattu asetetaan oppien arvioimisen ainoaksi mittapuuksi, toisaalta tunnustetaan vanhan kirkon uskontunnustusten ja varhaisten luterilaisten erityistunnustusten arvovalta Raamatun oikeina ja puhtaina selityksinä.

Teksti jakaantuu kahteen osaan siten, että aluksi Tiivistelmässä (Epitome) määritellään kiistakysymykset ja esitetään kutakin väitettä puoltavat ja vastustavat näkökohdat. Tämän jälkeen Täydellisessä selityksessä (Solida declaratio) esitetään perusteellinen vastaus ja ratkaisu. Yksimielisyyden ohje ei pyri olemaan uusi tunnustus, vaan Augsburgin tunnustuksen selitysteos, mikä käy ilmi jo sen alaotsikosta. Samalla se asettautuu muidenkin arvovaltaisen aseman saaneiden luterilaisten tunnustustekstien alaiseksi.

Sisällysluettelo

Päällekirjoitus

Tiivistelmä

1. Perisynti
2. Vapaa tahto
3. Jumalalle kelpaava uskonvanhurskaus
4. Hyvät teot
5. Laki ja evankeliumi
6. Jumalan lain kolmas käyttö
7. Pyhä ehtoollinen
8. Kristuksen persoona
9. Kristuksen laskeutuminen helvettiin
10. Kirkolliset tavat, joista käytetään nimitystä adiafora eli ehdonvallan asiat
11. Jumalan iankaikkinen ennaltatietämys ja valinta
12. Muut joukkiot ja lahkot

Solida declaratio, täydellinen selitys

Opin summa, perusta, sääntö ja ohje,
1. Perisynti
2. Vapaa tahto eli ihmisen kyvyt
3. Jumalalle kelpaava uskonvanhurskaus
4. Hyvät teot
5. Laki ja evankeliumi
6. Lain kolmas käyttö
7. Pyhä ehtoollinen
8. Kristuksen persoona
9. Kristuksen laskeutuminen helvettiin
10. Kirkolliset tavat, joista käytetään nimitystä adiafora, ehdonvallan eli yhdentekevät asiat
11. Jumalan iankaikkinen ennaltatietämys ja valinta
12. Muut joukkiot ja lahkot

Todisteiden luettelo (Catalogus testimoniorum)

Kristitylle lukijalle
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Loppusanat

Eräiden Augsburgin tunnustuksen uskonkohtien perinpohjainen, selkeä, oikea ja lopullinen toisto ja selitys.

Eräät tunnustukseen yhtyneet jumaluusoppineet ovat jonkin aikaa käyneet näiden kohtien tulkinnasta kiistoja, jotka täten ratkaistaan ja sovitaan Jumalan sanan johdolla ja kristillisen oppimme pääsisällön mukaisesti.

Etusivu: kaikki tunnustuskirjat

Muilla kielillä

Ruotsiksi

Englanniksi

Saksaksi

(Suomen ev.lut. kirkko ei vastaa tämän sivuston ulkopuolelle johtavien linkkien sisällöstä.)

Tämä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen käännös on Kirkon keskusrahaston omistama. Teksti on tarkoitettu tutkimus-, opetus-, ja opiskelukäyttöön. Tekstin saa hakea itselle, mutta kopioiminen ja edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. Muuta kuin henkilökohtaista tutkimuskäyttöä varten tarvitaan erillinen lupa kirkon keskusrahastolta.


This translation of The Liber Concordiae is copyrighted by Kirkon keskusrahasto.